گونه شناسی

قسمت ششم کتاب گونه شناسی

قسمت ششم کتاب گونه شناسی

این مطلب قسمت ششم کتاب گیاه شناسی و گونه شناسی قهوه است.

در مباحث قبلی پرداختیم که قهوه میوۀ حاصل از درخت کافا است. همچنین در قسمت بررسی علمی گیاه قهوه گفتیم که 

قسمت پنجم کتاب گونه شناسی قهوه

 

این مطلب قسمت پنجم کتاب گونه شناسی و گیاه شناسی قهوه می باشد.

 

کشت گیاه قهوه

گونۀ عربیکا و چه گونۀ روبوستا، هر دو در مناطق حاره و جو حاره می رویند. با این تفاوت که گیاه عربیکا در ارتفاعات بالا تر و دمای پایین تری نسبت به روبوستا می روید.

اما چگونه برای کشت گیاه قهوه اقدام می کنند؟

برای کشت دانه و گیاه قهوه دو روش وجود دارد.

 

قسمت چهارم کتاب گونه شناسی

 

قسمت چهارم کتاب گونه شناسی و گیاه شناسی قهوه

 

این مطلب قسمت چهارم از کتاب گیاه شناسی و گونه شناسی قهوه است. در این قسمت به گونه های قهوه می پردازیم.