خلاصه تغییرات قوانین مسابقات جهانی لته آرت 2017

مسابقات جهانی لته آرت (WLAC) در سال 2017 ، یک دور نیمه نهایی معرفی می کند که به طور  کامل بر روی مهارت های آزاد لته آرت ، تمرکز دارد. افزایش دور نیمه نهایی در پاسخ به تعداد فزاینده ای از رقبای WLAC است، و این دور در رقابت به طور کلی تاثیر بیشتری به مهارت های آزاد – ریختن خواهد داد. همچنان که فرصت های ارزیابی بیشتری اضافه شده است، اثر نمره هنری بار در دور مقدماتی بی اهمیت  می شود. طرح ماکیاتو مورد نیاز، از نهایی به نیمه نهایی منتقل شده است، که تماما برای خروج از دور فاینال بر لته های آزاد و طراح لته ها متمرکز شده است.

شرکت کنندگان به مصرف شیر کمتر تشویق می شوند ، و برخی از توضیحات برای ارزیابی فنی در حال ساخته شدن است.

تغییرات کامل

ایجاد یک دوره متمرکز نیمه نهایی از  لته ها و ماکیاتوها، با آرت بار در دور مقدماتی، و طراح لته ها در فینال

قانون (های) 2016 قانون (های) جدید
2.1. خلاصه

A. مسابقات قهرمانی از دو دور جداگانه تشکیل شده است: دور مقدماتی و دور نهایی

2.1. خلاصه

A. مسابقات قهرمانی از سه (3) دور جداگانه تشکیل شده است: مقدماتی، نیمه نهایی و دور نهایی

1.2..C شرکت کننده باید نوشیدنی ای ارائه دهد که در آن دسته بندیهای نوشیدنی ها بر روی برگه امتیاز مجموع شده است.

در دور مقدماتی، شرکت کننده اول باید لته هایی که آزاد ریخته می شوند و به دنبال آن لته های طراحی شده را ارائه کند.

در دور نهایی، شرکت کننده اول باید لته هایی که آزاد ریخته می شوند ارائه کند، که با لته های طراح ، و سپس با ماکیاتوهایی که آزاد ریخته می شوند، دنبال می شوند. شرکت کننده هم چنین باید “آزاد ریخته شده” و یا “طراحی شده” را بر روی تصویر مربوطه بنویسد.

2.1.C شرکت کننده باید نوشیدنی ای ارائه دهد که در آن دسته بندیهای نوشیدنی ها بر روی برگه امتیاز مجموع شده است.

الف. در دور مقدماتی، در طول مرحله ارائه ، شرکت کننده اول باید یک مجموعه ای از لته های تطبیقی که بصورت آزاد ریخته میشوند و به دنبال  آن یک مجموعه ای از لته های طراح شده را ارائه کند.

ب. در دور نیمه نهایی، شرکت کننده باید دو مجموعه جداگانه از لته های تطبیقی آزاد ریخته شده ارائه دهد، که با یک مجموعه ای از ماکیاتوهای تطبیقی آزاد ریخته شده دنبال می شود.

ج. در دور نهایی، شرکت کننده اول باید دو مجموعه جداگانه از لته های تطبیقی آزاد ریخته شده ارائه دهد، که با یک مجموعه ای از لته های تطبیقی طراح دنبال می شود. شرکت کننده هم چنین باید بر روی تصویر مربوطه “آزاد ریخته شده” و یا “طراحی شده”  را بنویسد.

2.1. E. شش شرکت کننده اول با بهترین امتیاز در دور نهایی بر روی صحنه رقابت خواهند کرد. در دور نهایی شرکت کننده ها شش نوشیدنی تولید میکنند: دو نوشیدنی مطابق ماکیاتو آزاد ریخته شده، دو نوشیدنی مطابق لته های آزاد ریخته شده، و دو نوشیدنی مطابق الگوهای طراحی. 2.1.E دوازده شرکت کننده اول با بهترین امتیاز پس از دور مقدماتی به دور نیمه نهایی صعود خواهند کرد. در دور نیمه نهایی، رقبا در مجموع شش نوشیدنی تولید میکنند: دو مجموعه جداگانه از لته آزاد ریخته شده و یک مجموعه از ماکیاتو.

2.1.F همه ی شرکت کننده ها باید یک دیزاینر لته  در آرت بار، با توجه به برنامه مرتب شده توسط WCE در طول این رویداد تولید کنند.

2.1.G در پایان دور نیمه نهایی، شش شرکت کننده با امتیاز برتر به دور نهایی صعود می کنند. در دور نهایی ، شرکت کنندگان در مجموع شش (6) نوشیدنی تولید میکنند: دو (2) مجموعه از لته های آزاد و یک (1) مجموعه از الگوهای طراحی.

هیچ 2.5. راند نیمه نهایی

C. رقبا باید شش نوشیدنی درست کنند: دو مجموعه جداگانه از نوشیدنیهای مطابق لته های ازاد و یک مجموعه ای از ماکیاتوهای آزاد. شرکت کنندگان نمی توانند از فنجان خود استفاده کنند. عدم رعایت این نکته منجر به امتیاز صفر (0) می شود.

2.6. دور نهایی

C. رقبا باید 6 نوشیدنی درست کنند: 2 ماکیاتوی آزاد،2 لته آزاد ، و 2 لته براساس الگوی های طراحی شده (که ممکن است ترکیبی از اچینگ، یا تکنیک های مشابه، و تزیین سطح باشد). رقبا نمیتوانند از فنجان خود استفاده کنند. عدم رعایت این نکته منجر به امتیاز صفر (0) می شود.

2.6. دور نیمه نهایی

C. رقبا باید 6 نوشیدنی درست کنند: دو مجموعه جداگانه از لته های آزاد و یک مجموعه از لته براساس الگوهای طراحی شده (که ممکن است ترکیبی از اچینگ، یا تکنیک های مشابه، و تزیین سطح باشد). رقبا نمی توانند از فنجان خود استفاده کنند. عدم رعایت این نکته منجر به امتیاز صفر (0) می شود.

تعادل دوباره ی امتیاز آرت بار

قانون (های) 2016 قانون (های) جدید
10.1.2. مجموع امتیاز شرکت کنندگان

مجموع امتیاز شرکت کنندگان از مرحله ی ارائه، با اضافه کردن کل امتیازات فنی و دو ورق نمره بصری شمرده خواهد شد، و هر گونه جریمه هم از مجموع شمارش کم می شود. لطفا توجه داشته باشید ورق امتیازات داور اصلی در نمره کل شرکت کننده حساب نمی آید.

*قبلا،  امتیازات آرت بار، نمره هر داور، ضرب در 5X برابر امتیاز داور اصلی شمارش می شد.

10.1.2. مجموع امتیاز شرکت کنندگان

مجموع امتیاز شرکت کنندگان از مرحله ی ارائه، با اضافه کردن کل امتیازات فنی و دو ورق نمره بصری شمرده خواهد شد، و هر گونه جریمه هم از مجموع شمارش کم می شود. برای محاسبه امتیاز کل آرت بار، امتیاز هر داور ضربدر سه خواهد شد، و سپس با اضافه کردن نمره کل هر داور شمارش می شود. لطفا توجه داشته باشید ورق امتیازات داور اصلی در نمره کل شرکت کننده حساب نمی آید.

وضوح تزیین

قانون (های) 2016 قانون (های) جدید
2.3. دور مقدماتی – منطقه آرت بار

2.3.B تزیین سطح ممکن است شامل رنگ آمیزی مواد غذایی باشد اما این تنها در سطح نوشیدنی است. استفاده از رنگ غذا، و یا طعم دهنده های دیگر، در نوشیدنی منجر به امتیاز صفر (0) خواهد شد. عمل گرد پاشیدن روی سطح کرم با پودر شکلات قبل از ریختن در شیر قابل قبول است، همانطور که بررسی شده که شکلات تا حد زیادی بر روی سطح نوشیدنی نهایی باقی می ماند.

2.3. دور مقدماتی – ART منطقه نوار

2.3.B. تزیین سطح ممکن است شامل رنگ آمیزی مواد غذایی باشد اما این تنها در سطح نوشیدنی است. استفاده از رنگ غذا، و یا طعم دهنده های دیگر، در نوشیدنی منجر به امتیاز صفر (0) خواهد شد. عمل گرد پاشیدن روی سطح کرم با پودر شکلات قبل از ریختن در شیر قابل قبول است، همانطور که بررسی شده که شکلات تا حد زیادی بر روی سطح نوشیدنی نهایی باقی می ماند. هیچ تزیین دیگری مجاز نیست که به جای موارد قابل قبول مندرج در قوانین استفاده شود.

توضیحات فنی و اتلاف شیر

قانون (های) 2016 قانون (های) جدید

13.2.4  سازگاری دوزینگ/تمپینگ

شرکت کننده باید روشی سازگار برای دوزینگ و تمپینگ نشان دهد. شرکت کننده باید به طور مساوی پایه های قهوه را، که با تمپینگ هموار شده از فشار کافی دنبال می شود، توزیع کند. تفاوت های فرهنگی باید در نظر گرفته شود.

13.2.4 سازگاری دوزینگ/تمپینگ

شرکت کننده باید روشی سازگار برای دوزینگ و تمپینگ نشان دهد. برای تمام نوشیدنی های شرکت کنندگان . برای هر دوی لته های آزاد و لته های طراحی شده، داور زیر هر بسته نوشیدنی علامت بله می گذارد و بالعکس. شرکت کننده باید به طور مساوی پایه های قهوه را، که با تمپینگ هموار شده از فشار کافی دنبال می شود، توزیع کند. تفاوت های فرهنگی باید در نظر گرفته شود.

13.2.7 زمان عصاره گیری (در 3 واریانس ثانیه)

داوران فنی زمان تمام عصاره گیری شاتها را ثبت می کنند و تعیین می کنند آیا زمان عصاره گیری هر شات در یک واریانس 3 ثانیه ای باشد. اگر زمان عصاره گیری در یک واریانس 3.0 ثانیه ای برای تمام نوشیدنی های شرکت کننده طول بکشد (هم برای لته ی آزاد ریخته شده و هم لته ی طراحی شده )، داور در زیر هر دسته نوشیدنی علامت  بله می گذارد، و بالعکس. زمان عصاره گیری هنگامی آغاز می شود که شرکت کننده دستگاه پمپ را فعال کند. زمان شات برای شاتهایی که سرو نشدند در این امتیاز گنجانده نمی شوند.

13.2.7 زمان عصاره گیری (در 3 واریانس ثانیه)

داوران فنی زمان تمام عصاره گیری شاتها را ثبت می کنند و تعیین می کنند آیا زمان عصاره گیری هر شات در یک واریانس 3 ثانیه ای باشد. اگر زمان عصاره گیری در یک واریانس 3.0 ثانیه ای برای تمام نوشیدنی های شرکت کننده طول بکشد (هم برای لته ی آزاد ریخته شده و هم لته ی طراحی شده به جز ماکیاتو )، داور در زیر هر دسته نوشیدنی علامت  بله می گذارد، و بالعکس. زمان عصاره گیری هنگامی آغاز می شود که شرکت کننده دستگاه پمپ را فعال کند. زمان شات برای شاتهایی که سرو نشدند در این امتیاز گنجانده نمی شوند.

13.3.5 اتلاف شیر قابل قبول/پیچر تمیز در پایان

پیچر باید بیشتر یا کمتر خالی باشد پس از اینکه نوشیدنی آماده شده است. اتلاف قابل قبول بیش از 90 میلی لیتر یا 3 اونس در هر پیچر نیست.

13.3.5 اتلاف شیر قابل قبول/پیچر تمیز در پایان

پیچر باید بیشتر یا کمتر خالی باشد پس از اینکه نوشیدنی آماده شده است. اتلاف قابل قبول بیش از 90 میلی لیتر یا 3 اونس در هر پیچر نیست.

در مجموع هر دسته نوشیدنی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed